Contact تماس
EN
فهرست

خانه خوشبختی

Scroll

آیا معماری می تواندفضایی مناسب چرخه حیات یک خانواده تعریف کند؟

نام‌پروژه : خانه خوشبختی
تیم : تجربه
سال : 1397
نوع پروژه : طراحی
وضعیت : مسابقه
نام‌پروژه
تیم
سال
نوع پروژه
وضعیت
خانه خوشبختی
تجربه
1397
طراحی
مسابقه

خدمات

طراحی معماری

چگونه می‌توانیم خانه‌ای را طراحی کنیم؟

نظام فعال خانواده همواره معنای فضای خانه را به چالش کشیده است. امروزه بدنه خانه منعکس کننده روابط و اتفاقات درون آن نیست، اما این اتفاقات تا حدودی معنای فضا هستند که به طور کلی تعریف جدیدی از فضا و روابط خانوادگی درون خانه ارائه می دهد.

نمودار حال و آینده خانواده

با نگاهی به خلاصه مسابقه، ابتدا مطالعاتی بر روی یک خانواده چهار نفره به صورت جداگانه انجام شد. ویژگی های شخصی، علایق، انواع روابط با در نظر گرفتن عامل زمان، به یک رویکرد معماری موازی برای این طراحی تبدیل شدند. با در نظر گرفتن ارتباط موازی بین خانه و خانواده در زمان حال و آینده می‌توان به نیازهای هر فرد چه در حال و چه در آینده پاسخ داد تا تعامل و یکپارچگی خانواده را بهبود بخشد.

SOURCE : WSP
Site
Site Program
Building
Program

در راستای رویکرد اولیه از بالا به پایین، فضای میانی به عنوان حلقه ارتباطی سازمان فضایی و کنشگر خانه با ماهیت فضای خاص بیرون در نظر گرفته می شود. فضاهای مشروط در طبقه آخر به عنوان مکمل همان هدف مشترک، سعی در تقویت روابط درون خانه و خانواده دارند.

توالی های طولی در سه بخش اولین مرحله مدولاسیون به عنوان یک طرح موازی با توجه به طراحی از بالا به پایین است. پتانسیل این سازه در آینده دوچندان می شود و با رشد خانواده و فرزندان می توان از فضای بینابینی (شرق) به طبیعت گسترش پیدا کرد.

SITE DESIGN PROCESS
ARCHITECTURAL PROCESS

سایتی با کمترین نفوذ در محیط، به فضایی برای بازی کودکان در زمین های ناهموار و فضایی برای باغبانی تبدیل شده است. قرار دادن خانه بر روی سکویی غیر از در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی، مکانی را برای تجمعات خانوادگی در حیاط ایجاد کرده است.

تیم MINE برای این پروژه : ساغر یزدانی، محمد ابراهیمی